Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
1.1 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels : Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels , gevestigd aan Minaret 25 , 4336 JC te Middelburg , gebruiker
van deze Algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever : iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Marco
Gijsbertsen Klussen en Meubels een overeenkomst tot het aannemen van
werk en/of het verrichten van werkzaamheden sluit en tevens iedere
persoon met wie Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels onderhandelt over
de totstandkoming daarvan. 
1.3 Overeenkomst : iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het
verrichten van werkzaamheden die tussen Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of
aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding
en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4 Werk/Werkzaamheden : alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de
overeenkomst en de daarbij door Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels
geleverde zaken en materialen.  
1.5 Producten/zaken: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die
geleverd worden in het kader van de overeenkomst, of onderwerp van de
overeenkomst zijn. 
1.6 Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van Opdrachtgever
aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van
invloed is op de overeengekomen prijs. 
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
gesloten tussen Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels en Opdrachtgever. 
2.2 Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend
indien deze door Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels schriftelijk aan
Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.3 Indien Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels bij enige overeenkomst een
afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan
Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen.
Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn
overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden
nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen
van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1 De door Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels gedane aanbiedingen, en
gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30
dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Marco Gijsbertsen
Klussen en Meubels is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen
wordt bevestigd. 
3.2 Afspraken tussen Opdrachtgever en onderaannemers van Marco Gijsbertsen
Klussen en Meubels binden Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels niet,
tenzij deze afspraken door Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels
schriftelijk zijn bevestigd.  
3.3 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels kan niet aan haar aanbiedingen en
offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van
redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare
opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan
wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat. 
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding
tot stand, tenzij Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels anders aangeeft. 
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten. 
3.6 De van een offerte uitmakende bouwtekeningen, technische
omschrijvingen en berekeningen van het werk blijven eigendom van Marco
Gijsbertsen Klussen en Meubels. Indien een aanbod door de Opdrachtgever
niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht bij de offerte overlegde
bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is Opdrachtgever
verboden deze bescheiden zonder toestemming van Marco Gijsbertsen
Klussen en Meubels te gebruiken, kopiëren of aan derden te
overhandigen.   
4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand conform artikel 3.1.
4.2 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels zal de overeenkomst naar beste
inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. 
4.3 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels zal niet eerder aanvangen met de
uitvoering van de overeenkomst dan dat (1) aan de afgesproken (termijn)
betaling is voldaan en (2) de voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens van Opdrachtgever zijn ontvangen door
Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels. 
4.4 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels zal haar aansprakelijkheidsrisico
dekken door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in
overeenstemming met de in de branche geldende gebruiken.  
4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit
vereist, heeft Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels het recht bepaalde
werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.  
5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST / MEER- EN MINDERWERK
5.1 Verzoeken van Opdrachtgever aan Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels
om veranderingen in de opdracht uit te voeren dienen schriftelijk door
Opdrachtgever worden ingediend. Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels
zal uitsluitend de verzochte veranderingen doorvoeren, indien deze
redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht van Marco Gijsbertsen
Klussen en Meubels om het meerwerk te verrekenen.  
5.2 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Marco Gijsbertsen Klussen
en Meubels aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot
gevolg heeft. 
5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor
worden beïnvloed 
5.4 Na de opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht
moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Marco Gijsbertsen
Klussen en Meubels worden gemeld. Worden de wijzigingen niet tijdig of
niet schriftelijk doorgegeven, dan is het risico voor de
tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever. 
5.5 Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden
bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten
in rekening gebracht. 
5.6 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak
waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of
verloren raakt zonder dat dit aan Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels
kan worden toegerekend, is Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels
gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op
grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak
als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever
teniet is gegaan heeft Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels recht op de
bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg
van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door
beëindiging bespaarde kosten. 
5.7 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk
schorst, worden voorzieningen, die Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels
ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend. 
5.8 Indien de opdracht ten gevolge van aan Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is,
heeft Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels het recht te vorderen dat de
opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt.
Ook dan zullen de eventuele meer- of minder kosten worden verrekend.    
6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 
6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens
en eventuele goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen. 
6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden en dient
ervoor te zorgen dat er voldoende gelegenheid is voor opslag, aan- en
afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.   
6.3 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels heeft het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan
de in de artikelen 6.1 en 6.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
6.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor
elektrische apparaten, verlichting, water en alle overige uit de
overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare
aansluitmogelijkheden. Zaken als gas, water en elektriciteit zullen
gratis door Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.  
6.5 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Marco
Gijsbertsen Klussen en Meubels, nodig voor de uitvoering van de
opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk
voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging
heeft Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels het recht dit aan
Opdrachtgever in rekening te brengen. 
6.6 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Marco
Gijsbertsen Klussen en Meubels behoren, zodanig en zo tijdig worden
verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
ondervindt.  
6.7 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de
Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is
Opdrachtgever verplicht Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels over het
al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen,
alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten. 
6.8 De Opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waarin/op/tussen
de werkzaamheden plaats hebben vrij zijn van schadelijke stoffen,
waaronder asbest.  
6.9 Mocht er toch schadelijke stoffen als asbest aanwezig zijn, dan draagt
Opdrachtgever zorg voor de verwijdering en afvoer hiervan. 
6.10 De afvoer van vervuilde grond, en de vertraging die hierdoor aan
de werkzaamheden ontstaat, komt voor rekening van Opdrachtgever.
6.11 Indien Opdrachtgever het object ten behoeve waarvan het werk
wordt verricht niet bewoont ten tijde van de uitvoering van het werk,
maar wel tot spoedige bewoning van het object over zal gaan, informeert
Opdrachtgever Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels voor aanvang van het
werk van het moment van geplande bewoning. 
6.12 Indien Opdrachtgever voor rekening van twee of meer personen
optreedt, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 
6.13 Indien Opdrachtgever wenst dat afval dat vrij is gekomen bij
uitvoering van de werkzaamheden na voltooiing van de werkzaamheden door
Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels wordt afgevoerd, dient
Opdrachtgever dit vooraf aan te geven aan Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels. Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels zal hiervoor dan een post
opnemen in de offerte. Indien partijen niets overeenkomen inzake de
afvoer van dit afval, dient Opdrachtgever zelf hiervoor zorg te dragen.   
7. PRIJZEN 
7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting. 
7.2 Reis-, parkeer- en materieelkosten zijn, tenzij anders overeengekomen,
bij de hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen, tenzij anders is
overeengekomen. 
7.3 Indien een opdracht op basis van regie wordt uitgevoerd, dienen de
geoffreerde prijzen slechts als een richtlijn. De daadwerkelijk
gemaakte kosten en gewerkte uren zullen aan de Opdrachtgever worden
doorberekend. 
7.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot
uitvoering/ levering van een gedeelte van het werk tegen een
overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 
7.5 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de
aflevering meer dan 3 maanden tijd zit en de kostprijs van bestelde
zaken/gebruikte materialen na deze periode stijgt, en/of door de
overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen,
arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Marco Gijsbertsen Klussen
en Meubels gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te
berekenen.   
8. BETALING
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bezwaren
tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet
op. 
8.2 Indien de looptijd van het totale werk meer dan 2 weken bedraagt,
wordt periodiek gefactureerd. Ook dan geldt dat betaling binnen 8 dagen
na factuurdatum dient te geschieden. 
8.3 Indien Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels dat nodig acht, kan zij
Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de
verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te
betalen, een termijnbetaling vast te leggen of een bankgarantie af te
geven. 
8.4 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels behoudt zich te allen tijde het
recht voor om facturen van door Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels
bij externe leveranciers op verzoek van Opdrachtgever aangeschafte
zaken direct door te rekenen aan Opdrachtgever.  
8.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de
gestelde termijn dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij
de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledige bedrag. Deze maandelijkse rente zal tevens verschuldigd zijn
indien door Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels is ingestemd met een
langere kredietgeving dan welke geldt op grond van het voorgaande
artikel. 
8.6 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of
surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van
Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels op de Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. 
8.7 Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige
al dan niet betwiste vordering op Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels. 
8.8 Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle
verschuldigde rente  en eventueel gemaakte kosten om een verplichting
van Opdrachtgever te doen nakomen, en in de tweede plaats van de oudste
nog openstaande facturen, een en ander ongeacht het feit dat
Opdrachtgever bij de betaling refereert aan een andere jongere
vordering.    
9. INVORDERINGSKOSTEN 
9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of
meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van
Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige
voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare
boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van €
100,00. 
9.2 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen
eveneens voor rekening van Opdrachtgever.  
9.3 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.  
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels blijft volledig eigenaar van
de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke
aflevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens
overeenkomst aan Klussenbedrijf Timmers verschuldigd is of zal worden,
heeft voldaan. 
10.2 Bij beslag, schuldsanering, surséance van betaling of
faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de
eigendomsrechten van Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels. De
Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct
wordt opgeheven.
10.3 Opdrachtgever is verplicht Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels
direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden
rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een
eigendomsvoorbehoud rust.
10.4 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels is in het verlengde van
voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij Opdrachtgever of
diens houder weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn
verplichtingen tegenover Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels niet
nakomt. Opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe
van een direct opeisbare boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in
gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.    
11. UITVOERINGSTERMIJN EN OPLEVERING VAN EEN WERK
11.1 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is, met
inachtneming van artikel 11.8, nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever Marco
Gijsbertsen Klussen en Meubels schriftelijk in gebreke moeten stellen,
tevens dient Opdrachtgever Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels de kans
te geven om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog binnen een
redelijke termijn na te komen.
11.2 Bij voltooiing van het werk nodigt Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels Opdrachtgever schriftelijk uit om het werk op te nemen.
Opdrachtgever zal het werk binnen 8 dagen na dit bericht opnemen,
tenzij Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels en Opdrachtgever een later
moment overeenkomen.
11.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien de werkzaamheden
zijn goedgekeurd door Opdrachtgever, welke goedkeuring schriftelijk zal
worden vastgelegd. 
11.4 De werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd indien en
voor zover het werk in gebruik wordt genomen.
11.5 Indien bij de opname door Opdrachtgever zichtbare gebreken worden
geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen 8 dagen schriftelijk
te melden aan Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels.  
11.6 Een klein gebrek aan de geleverde werkzaamheden zal nimmer de
goedkeuring aan de oplevering in de weg mogen staan. 
11.7 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om de
voltooide werkzaamheden op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze
uitnodiging geacht automatisch te zijn goedgekeurd.
11.8 Indien Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels expliciet een termijn
is overeengekomen waarbinnen een werk opgeleverd dient te worden, is
Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels bij overschrijding van deze
termijn, mits de vertraging niet het gevolg is van overmacht of door
toedoen van de Opdrachtgever is ontstaan, dan wel door een wijziging
van de opdracht is veroorzaakt, aan de Opdrachtgever een gefixeerde
schadevergoeding verschuldigd van € 30,00 per dag. Deze vergoeding mag
door de Opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag
aan Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels.  
12. GARANTIE EN KLACHTEN 
12.1 Voor de werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen.
In deze onderhoudstermijn zal Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels
eventuele `` kleine gebreken gratis herstellen. Om aanspraak op het
gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde gebrek
schriftelijk te melden en aannemelijk te maken dat het gebrek het
gevolg is van de uitvoering van het werk door Marco Gijsbertsen Klussen
en Meubels.
12.2   Op de verrichte werkzaamheden geldt een garantietermijn van 1  jaar. 
12.3 Op de door Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels geleverde
materialen geldt de fabrieksgarantie. 
12.4 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen
gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marco
Gijsbertsen Klussen en Meubels wijzigingen in of reparaties aan de
werken/ werkzaamheden zijn verricht, de werken voor andere doeleinden
zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op
onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de
Opdrachtgever jegens Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels in verzuim
is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van
garantie uitgesloten. 
13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 
13.1 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels is niet aansprakelijk voor
enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst,
tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste
roekeloosheid of verwijtbare nalatigheid van Marco Gijsbertsen Klussen
en Meubels.  
13.2 In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Marco
Gijsbertsen Klussen en Meubels beperkt tot het bedrag dat zij terzake
van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt.  
13.3 Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot
uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Marco Gijsbertsen
Klussen en Meubels te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal
50% van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden. Met
betrekking tot door Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels geleverde
zaken  wordt de aansprakelijkheid van Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels - uit welke hoofde dan ook - beperkt tot het bedrag van de
netto verkoopprijs van de geleverde zaken. 
13.4 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels is niet aansprakelijk voor
eventuele schade die kan ontstaan door het zetten van de fundering. 
13.5 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, doordat Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens. 
13.6 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels is niet aansprakelijk voor
de eventueel negatieve gevolgen indien de Opdrachtgever tegen het
advies van Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels in opdracht geeft tot
het verrichten van bepaalde werkzaamheden. 
13.7 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels is niet aansprakelijk voor
(vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde werken
(asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd of
de locatie van het werk niet is ontruimd zoals overeengekomen. 
13.8  Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels is niet aansprakelijk voor
zogenaamde indirecte en gevolgschade die Opdrachtgever ter zake van de
overeenkomst mocht lijden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet
of bewuste roekeloosheid van Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels.
Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade,
milieuschade en immateriële schade.  
13.9 De Opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door
ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken/ goederen/ bouwstoffen/
materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een
door Opdrachtgever aangewezen leverancier.  
13.10 Indien Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels adviezen geeft, geeft
hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Hij accepteert geen
enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als
gevolg van deze adviezen. 
13.11 Indien Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels vanuit service
oogpunt taken verricht zoals het installeren of ophangen van zaken of
armaturen in het object waarin de werkzaamheden plaats vinden die
buiten de overeengekomen werkzaamheden vallen, doet hij dit naar beste
kunnen maar vrijblijvend. Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid
voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van de vervulling van
dit soort taken. 
13.12 Opdrachtgever vrijwaart Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels van
ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.   
13.13 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt,
indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de
schade aan Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels is gemeld, en indien de
vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is
gemaakt.   
14. OPSCHORTING EN ONTBINDING 
14.1 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk op te zeggen. Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels
heeft in dat geval recht op ten minste 33% van de aannemingssom danwel,
indien geen aannemingssom overeen is gekomen, een urenvergoeding van
33% van de totale geraamde urenbelasting van het werk, vermeerderd met
de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken
en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Daarnaast
blijft een vergoeding verschuldigd voor gewerkte uren en gemaakte
kosten voor materiaal voor zover deze op het moment van opzegging nog
niet volledig vergoed waren. Het bepaalde in de eerste zin geldt ook
indien Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels in het geheel nog geen
aanvang met het werk had gemaakt Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels
en Opdrachtgever wel reeds een overeenkomst hadden gesloten conform
artikel 3.1. 
14.2 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels is bevoegd de nakoming van
de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden,
indien:  Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of
niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst Marco
Gijsbertsen Klussen en Meubels ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever
slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
14.3 Voorts is Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels bevoegd de
overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
in redelijkheid niet mag worden verwacht.  
14.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels op de Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien Klussenbedrijf Timmers de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
overeenkomst.   
15. OVERMACHT  
15.1 Indien Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels door een niet
toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen
jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Marco
Gijsbertsen Klussen en Meubels onafhankelijke omstandigheid, waardoor
de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijkheid niet van Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Meer in het
bijzonder gelden als overmacht onder meer: het uitblijven van levering,
niet juiste of niet tijdige levering aan Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels door haar toeleveranciers, stakingen, extreme
weersomstandigheden, maatregelen van enige overheidsinstantie en ziekte
van meer dan 50% van het personeel van Marco Gijsbertsen Klussen en
Meubels.
15.3 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide
partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in
overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
15.4 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige
(schade)vergoeding.
15.5 Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels zal de Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte
brengen. 
15.6 Voorzover Marco Gijsbertsen Klussen en Meubels ten tijde van het
intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit
de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is te bewerken.

    Wilt u een schriftelijke versie van deze algemene voorwaarden
ontvangen,neemt u dan contact op met Marco Gijsbertsen via
info@marcogijsbertsen.nl